GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik de website dan niet.

Uw toegang tot en gebruik van deze website, evenals alle gerelateerde websites beheerd door SGBC BVBA (waaronder www.opleidinggelnagels.be, www.onlineopleidingnagelstyliste.be, www.onlineopleidingnagelstyliste.nl

www.opleidingnagelstyliste.be, www.ikwordnagelstyliste.be, www.ikwordnagelstyliste.nl, www.onlinenailartcursus.be, 

www.onlinenailartcursus.nl, www.onlinecursusnagelstyliste.be, www.onlinecursusnagelstyliste.nl, www.soguilty.eu en dochterbedrijven www.creononnails.be  (samen de "Site") ) is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") en alle toepasselijke wetgeving. Door de Site te bezoeken en te bekijken, aanvaardt u, zonder beperking of kwalificatie, de Gebruiksvoorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en de Site worden vervangen en geen enkele kracht of gevolg hebben:

 

 1. U stemt ermee in dat de Site zelf, evenals alle inhoud, video's,
  trainingsmateriaal, producten, diensten en / of andere materialen, door ons of
  andere derde partijen beschikbaar gesteld op de Site, evenals het uiterlijk van alle van het voorgaande (gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud") worden onderhouden voor persoonlijk gebruik en informatie door SGBC BVBA, (het "Bedrijf") en zijn eigendom van het Bedrijf en / of zijn externe leveranciers. U stemt ermee in dat dergelijke Bedrijfsinhoud alle bedrijfseigen video's, HTML / CSS, Javascript, grafische afbeeldingen, spraak- en geluidsopnamen, illustraties, foto's, documenten en tekst, evenals alle andere materialen op de Site omvat, met uitzondering van alleen de materialen die u voorzien. Afhankelijk van uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden, verleent het bedrijf hierbij u een beperkte licentie, die niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar is, om de site uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden te openen, te bekijken en te gebruiken. Geen enkele bedrijfsinhoud mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden, gedistribueerd, gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden, of gedownload op welke manier dan ook, tenzij schriftelijke toestemming uitdrukkelijk is verleend door het bedrijf. Wijziging van de inhoud of gebruik van de inhoud voor een ander doel is een inbreuk op het auteursrecht en andere eigendomsrechten van het bedrijf, evenals andere auteurs die het materiaal hebben gemaakt en kunnen onderworpen zijn aan geldelijke schadevergoedingen en boetes. U mag de inhoud van de site of enige inhoud, met inbegrip van alle software, hulpmiddelen, grafische afbeeldingen en / of geluidsbestanden, voor openbare of commerciële doeleinden niet verspreiden, wijzigen, verzenden of gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.
 2. Alle inhoud, zoals tekst, gegevens, grafische bestanden, video's en geluidsbestanden en andere materialen die zich op de site bevinden, zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders vermeld en zijn het eigendom van het bedrijf en / of een leverancier van het bedrijf. Dergelijke materialen mogen niet worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.
 3. Alle handelsnamen, handelsmerken en afbeeldingen en biografische informatie van mensen die worden gebruikt in de inhoud van het bedrijf en die zich op de site bevinden, inclusief maar niet beperkt tot de naam en het handelsmerk SGBC & SO GUILTY - Iconic Nails zijn eigendom van of worden gebruikt bij toestemming door het bedrijf. Het gebruik van Inhoud door u is ten strengste verboden, tenzij specifiek toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van inhoud kan een inbreuk vormen op de auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten van het bedrijf en / of derden, evenals de wetten inzake privacy en publiciteit en andere voorschriften en statuten. Niets in deze Overeenkomst of op de Site mag worden uitgelegd als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of recht op het gebruiken van Handelsmerken of andere eigendomsinformatie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf of de eigenaar van een derde partij. Het bedrijf respecteert het auteursrecht, handelsmerk en alle andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het Bedrijf heeft het recht, maar is niet verplicht, om inhoud en accounts te verwijderen die materiaal bevatten dat naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met de intellectuele eigendom van een partij. eigendom of deze gebruiksvoorwaarden. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden en / of dat enig werk van u is gereproduceerd op de Site of in enige Inhoud op enigerlei wijze, kunt u Bedrijf hiervan op de hoogte brengen [email protected]. Geef uw naam en contactgegevens op, de aard van uw werk en hoe deze wordt geschonden, alle relevante informatie over auteursrecht en / of handelsmerkregistratie, de locatie / URL van de overtreding en alle andere informatie waarvan u denkt dat deze relevant is.
 4. Hoewel het Bedrijf redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de Site op te nemen, biedt het Bedrijf geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid ervan. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de Site.
 5. Wanneer u zich registreert bij het Bedrijf en / of deze Site, stemt u er uitdrukkelijk mee in om kennisgevingen, aankondigingen, overeenkomsten, bekendmakingen, rapporten, documenten, mededelingen betreffende nieuwe producten of diensten of andere documenten of correspondentie van het Bedrijf te ontvangen. U gaat ermee akkoord om kennisgevingen elektronisch te ontvangen door de kennisgeving per e-mail naar u te verzenden.

 

 1. Als u opmerkingen of suggesties over de Site naar het Bedrijf stuurt, inclusief, maar niet beperkt tot, aantekeningen, tekst, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen of computerprogramma's, zullen dergelijke opmerkingen het exclusieve eigendom van het Bedrijf worden en blijven . Geen enkele inzending is onderworpen aan enige verplichting van vertrouwen van de Vennootschap. Het Bedrijf bezit uitsluitend alle rechten op (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten daarop) en heeft recht op onbeperkt gebruik, publicatie en verspreiding van al dergelijke inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins zonder enige erkenning of compensatie voor u.
 2. Het Bedrijf zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om ongeoorloofde toegang tot onze gegevens en bestanden te beperken. Geen enkel systeem dat al dan niet beschermd is met een wachtwoord kan echter volledig ondoordringbaar zijn. U erkent dat het voor een niet-geautoriseerde derde mogelijk kan zijn om de gegevens en bestanden die u via de Site opslaat, te openen, te bekijken, te kopiëren, aan te passen of te verspreiden. Gebruik van de site is volledig op eigen risico.

 

 1. Het bedrijf zal opzettelijk geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bekendmaken aan derden, tenzij het bedrijf te goeder trouw van mening is dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of om deze gebruiksvoorwaarden te handhaven. Door de Site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met het Privacybeleid van de Onderneming https://www.opleidingnagelstyliste.be/pages/privacy-policy. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, gebruik deze Site dan niet in zijn geheel of gedeeltelijk.
 2. NOCH HET BEDRIJF NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ BETROKKEN BIJ DE CREATIE, DE PRODUCTIE OF HET ONDERHOUD VAN DE SITE EN / OF ENIGE INHOUD OP DE SITE ZAL IN ELK GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE OF BESTRIJDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, WORDT ALLE INHOUD OP DE SITE GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES OF DOET GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DE SITE, DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE MATERIALEN, DE GESCHIKTHEID VAN DERGELIJKE MATERIALEN VOOR DE BEHOEFTEN VAN DE GEBRUIKER OF DE WAARSCHIJNLIJKHEID DAT HUN GEBRUIK VOLDOET AAN DE VERWACHTINGEN VAN DE GEBRUIKER, OF HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF CORRECTIE. DE ONDERNEMING ZOU GEEN GARANTIES GEVEN EN GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANDEERT DAT U ELK GELD VERDIENT MET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE TECHNOLOGIE OF DIENSTEN VAN HET BEDRIJF. U ACCEPTEERT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET EVALUEREN VAN UW EIGEN POTENTIËLE EN HET UITVOEREN VAN UW EIGEN BEDRIJF EN DIENSTEN. UW VERDIEN POTENTIEEL IS VOLLEDIG AFHANKELIJK VAN UW EIGEN PRODUCTEN, IDEEËN, TECHNIEKEN; UW UITVOERING VAN UW BUSINESSPLAN; DE TIJD DIE U WIJDT TOT HET PROGRAMMA, DE IDEEEN EN DE AANGEBODEN TECHNIEKEN; ALSMEDE UW FINANCIËN, UW KENNIS EN UW VAARDIGHEDEN. AANGEZIEN DEZE FACTOREN ONDER ALLE PARTICULIEREN VERSCHILLEN, KAN HET BEDRIJF GEEN GARANTIES GEVEN EN GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT UW SUCCES- OF INKOMENSNIVEAU. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE DAT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEZE SITE, DE INHOUD EN / OF DE MATERIALEN BESCHIKBAAR OP DEZE SITE VRIJ ZIJN VAN BUGS OF VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN . U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REPARATIES OF CORRECTIES. HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE PRESTATIE- OF DIENSTVERLENING ALS GEVOLG VAN ENIGE WEBSITE VAN DERDEN OF DIENSTVERLENER VAN DERDEN. ELK DERGELIJKE PROBLEEM IS UITSLUITEND BEHEERST DOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DIE PROVIDER. Houd er rekening mee dat het toepasselijke rechtsgebied de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat. Sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.
 3. HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE PROBLEMEN MET DE PRESTATIES OF DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE WEBSITE VAN DERDEN OF DIENSTVERLENER VAN DERDEN (met inbegrip van, bijvoorbeeld, uw service voor webserviceproviders, Stripe-betaaldiensten, uw software en / of updates of upgrades naar die software). ELK DERGELIJKE PROBLEEM IS UITSLUITEND BEHEERST DOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DIE PROVIDER. DE ONDERNEMING BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM IN HAAR ENIGE DISCRETIONAIRE BEPALING TE BEPALEN OF HET BEDRIJF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN DERGELIJKE STORING OF VERSTORING. DE ONDERNEMING behoudt ook het recht om uw gebruik van de site en / of de inhoud te beperken of uw account te beëindigen, INDIEN HET BEDRIJF BEPAALT DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEEFT GESCHONDEN, OF DAT U ENIGE ANDERE REGELS OF VOORWAARDEN VAN HET BEDRIJF HEEFT GESCHONDEN. HET BEDRIJF behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site en / of de inhoud, producten en / of diensten van de onderneming aan iedereen te onthouden in zijn vrijgevatheid. HET BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM IN HAAR ENIGE DISCRETIONAIRE BEPALING TE BEPALEN OF HET BEDRIJF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN DERGELIJKE STORING OF VERSTORING. DE VENNOOTSCHAP KAN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, DE AANVANKELIJKE KOSTEN TERUGBETALEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF ENIGE ELKE INHOUD OF PRO-RATA-GEDEELTE DIE CONSEQUENT IS AAN HET RESTITUTIEBELEID VAN DE ONDERNEMING. DE ONDERNEMING WEIGERT ELKE RESTITUTIE DERTIG (30) DAGEN NA UW BETALING VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF ENIGE INHOUD, OFWEL KRACHTENS DE LICENTIEOVEREENKOMST VAN DE ONDERNEMING DAN WEL OF ANDERSZINS, ONGEACHT DE REDEN VOOR VERSTORING.
 4. IN GEEN GEVAL KAN DE ONDERNEMING AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, STRAF ZAKELIJKE OF NADELIGE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF ZE VOORZIENBAAR OF NIET ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE OF VERLIES VAN EIGENDOM, UITRUSTING, INFORMATIE OF GEGEVENS, VERLIES VAN WINST, ONTVANGSTEN OF GOODWILL, KOSTEN VAN KAPITAAL, KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OF CLAIMS VOOR ONDERBREKING VAN DIENSTVERLENING OF OVERDRACHTPROBLEMEN, VEROORZAAKT DOOR ENIGE DEFECT OP DE SITE, DE INHOUD EN / OF GERELATEERDE MATERIALEN, HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DIENSTEN DIE HIERONDER WORDEN GELEVERD OF ENIGE ANDERE OORZAAK DAN OOK MET BETREKKING DAARVAN, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID. DEZE BEPERKING ZAL ZELFS VAN TOEPASSING ZIJN ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT OF DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WEERGEGEVEN IS.

 

 1. U stemt ermee in het bedrijf en elk van haar directeuren, functionarissen en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, schadevergoedingen en onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw schending van deze Overeenkomst, (ii) enige schending door u van de wet of de rechten van een derde partij, (iii) alle materialen, informatie, werken en / of andere inhoud van welke aard of media dan ook die u op of via de website plaatst of deelt Site, (iv) uw gebruik van de Site of enige services die het Bedrijf mogelijk via de Site aanbiedt, en (v) uw gedrag in verband met de Site of de services of met andere gebruikers van de Site of de services. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging aan te nemen voor elke claim waarvoor wij op grond van deze sectie recht hebben op schadevergoeding. In dat geval zult u het bedrijf een dergelijke medewerking verlenen die redelijkerwijs door het Bedrijf wordt gevraagd.
Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2018